تصویر نهایی اوریگامی کلاه خرگوشی

کلاه خرگوشی

برای شروع تا مرحله «ت» کلاه سامورائی را انجام دهید.

١
٢
٣
۴
۵
۶

الف .

«تا به رو» از روی خط چین.

ب .

«تا به زیر» از روی نقطه چین‌ها. کار را برگردانید.

پ .

«تا به رو» از روی خط چین، طوری که راس ٣ به زیر مثلث بالای کار برود.

ت .

«تا به زیر» از روی نقطه چین.

ث .

مثلث پشت کار را باز کرده قسمت بالای آن (مثلث کوچک) را داخل پاکتی که در بالا بوجود آمده فرو کنید.

ج .

کار را برگردانید.