تصویر نهایی اوریگامی کلاه پاکتی

کلاه پاکتی

تا مرحله «پ» نیمکت را انجام دهید.

١
٢
٣
۴
۵

الف .

«تا به رو» از روی خط چین‌ها به‌طوری‌که گوشه ۱ روی ۲ و گوشه ۴ روی ۳ قرار بگیرد.

ب .

«تا به رو» از روی خط چین‌های «●» و «ӿ» در قسمت‌های پشت و جلو.

پ .

«تا به رو» از روی خط چین‌ها در قسمت جلو کار.

ت .

«تا به رو» از روی خط چین‌ها

ث .

اضلاع ۴-۵ و ۱-۶ را به پایین و داخل نوار سفید «تا» بزنید. شکل را برگردانید و مراحل «پ»، «ت» و «ث» را در پشت کار تکرار کنید.