تصویر نهایی اوریگامی نیمکت

نیمکت

مطابق درس ۳ عمل کنید.

١
٢
٣
۴

الف .

اثر محور مرکزی را بسازید، «تا به رو» از روی خط چین‌ها.

ب .

«تای برعکس در جهت داخل» از روی نقطه چین‌ها.
دو گوشه ۲ و ۳ را گرفته و به ترتیب به سمت چپ و راست کار منتقل کنید.

پ .

«تا به زیر» از روی نقطه چین و «تا به رو» از روی خط چین «ӿ» طوریکه این قسمت عمود بر سطح کار قرار گیرد. سپس «تا به رو» از روی خط چین‌های «+» طوریکه عمود بر سطح کار قرار گیرد.

ت .

شکل نهایی به اینصورت است.