تصویر نهایی اوریگامی کلاغ

کلاغ

مطابق درس ۱ عمل کنید. (طرف رنگی کاغذ را در داخل قرار دهید.)

١
٢
٣
۴
۵
۶
٧
٨
٩

الف .

«تا به رو» از روی خط چین در قسمت جلو. (کاغذ جلویی را تا بزنید)

ب .

از روی نقطه چین «تا به زیر» بزنید.

پ .

«تا به رو» از روی خط چین؛ دوباره شکل را باز کنید. گوشه ۱ را بگیرید و به خارج بکشید.

ت .

«تا به رو» از روی خط چین طوری که نقطه ۲ در سمت راست قرار گیرد.

ث .

«تا به رو» از روی خط چین‌ها.

ج .

«تا به رو» از روی خط چین.

چ .

«تا به رو» از روی خط چین‌ها در قسمت جلو و پشت.

ح .

گوشه‌ای را که زیر «ӿ» واقع شده است به طرف خارج بکشید؛ سپس گوشه «●» را به داخل فشار دهید. این کار را در قسمت پشت هم انجام دهید.

خ .

از روی نقطه چین‌ها، «تای برعکس در جهت داخل» بزنید.