تصویر نهایی اوریگامی لک لک در حال پرواز

لک لک در حال پرواز

مطابق درس ۷ عمل کنید.

١
٢
٣

الف .

«تای برعکس در جهت داخل» در گوشه‌های ۲ و ۴، از روی نقطه چین‌ها.

ب .

«تای برعکس در جهت داخل» در گوشه ۲، به این ترتیب سر لک لک ساخته می‌شود. «تا به رو» از روی خط چین‌ها در جلو و پشت کار، به این ترتیب بالهای لک لک ساخته می‌شود.

پ .

با دو دست چهار گوشه «ӿ» را گرفته، آن‌ها را از هم دور و نزدیک کنید. با این عمل بالهای لک لک تکان می‌خورد.