تصویر نهایی اوریگامی لاک پشت

لاک پشت

مطابق درس ۷ عمل کنید.

١
٢
٣
۴
۵

الف .

«تا به رو» از روی خط چین «ӿ». سپس «تا به زیر» از روی نقطه چین. «تا به رو» از روی خط چین «●». سپس «تا به رو» از روی خط چین «■».

ب .

شکل را برگردانید.

پ .

«تای برعکس در جهت داخل» در گوشه‌های ۲ و ۴. از روی خط چین «ӿ» «تا به رو» بزنید، سپس از روی نقطه چین «تا به زیر» بزنید.
گوشه ۱ را تا جایی که مشخص شده با قیچی ببرید. از روی خط چین‌های «●» «تا به رو» بزنید.

ت .

با چند «تای برعکس در جهت داخل» از روی نقطه چین‌ها پاهای لاک پشت را بسازید.

ث .

شکل را برگردانید.