تصویر نهایی اوریگامی گل

گل

بهتر است در ساختن گل از کاغذ یک رنگ استفاده کنید. در صورتی که کاغذتان فقط یک روی رنگی دارد، قسمت رنگی را روی کار قرار دهید.
مطابق درس ۶ عمل کنید.

١
٢
٣
۴

الف .

«تا به رو» از روی خط چین‌ها، در قسمت جلو و پشت.

ب .

از روی محور مرکزی گوشه ۶ را به سمت راست و گوشه ۷ را به پشت برگردانید. «تا به رو» از روی خط چین. سپس کار را بچرخانید.

پ .

«تای برعکس در جهت داخل» از روی نقطه چین.

ت .

نقطه «x» را با دست نگهدارید و اولین قسمت خارجی یعنی گوشه ۴ را به طرف چپ بکشید، در نتیجه گل باز می‌شود. سپس گلبرگ‌ها را حالت دهید.