تصویر نهایی اوریگامی جعبه ستاره‌ای شکل

جعبه ستاره‌ای شکل

مطابق درس ۶ عمل کنید.

١
٢
٣
۴
۵

الف .

«تا به رو» از روی خط چین‌ها، در قسمت پشت و جلو.

ب .

انگشت را داخل «تای» گوشه ۶ کرده آنرا باز کنید. گوشه ۶ را بر نقطه «ӿ» منطبق کنید، سپس در همین حالت کار را تا کنید. ( به شکل مرحله بعد توجه کنید).

پ .

در قسمت جلو، از روی خط چین «تا به رو» بزنید، طوری که طرف راست روی طرف چپ قرار بگیرد. همین عمل را در پشت تکرار کنید یعنی طرف چپ را روی طرف راست برگردانید.

ت .

«تا به رو» از روی خط چین‌ها، در جلو و پشت کار.

ث .

گوشه ۲ را از روی خط چین‌ها به رو «تا» کنید. همین عمل را برای گوشه‎های ۱ و ۳ و ۴ جداگانه انجام دهید. «تا به زیر» از روی نقطه چین. داخل جعبه را باز کنید و همزمان گوشه ۵ را به داخل فشار دهید.