تصویر نهایی اوریگامی قایق بادبانی

قایق بادبانی

ابتدا مطابق درس ۱ عمل کنید.

١
٢
٣
۴

الف .

گوشه ۴ را روی گوشه ۲ قرار دهید و «خط تا» ایجاد کنید. کاغذ را باز کنید (این خط‌ تا، قطر ۳ است). از روی خط چین به رو تا کنید به طوری که ضلع ۱-۴ روی قطر ۱-۳ قرار بگیرد.

ب .

از روی نقطه چین به زیر تا کنید، طوری که راس ۵ روی قطر ۱-۳ (مرکز مربع) قرار گیرد.

پ .

تمامی تاها را باز کنید طوری که مربع اصلی درست شود و قسمت رنگی کاغذ به طرف شما باشد.

ت .

با این عمل در قسمت پایین کار یک مثلث و نیمسازهای آن درست شده است. همه اضلاع مثلث را به طرف پائین تا کنید. سپس نیمسازها را به طرف بالا تا کنید. حال با توجه به تاهایی که ایجاد گردیده گوشه ۴ را به طرف بالا بکشید و به سمت جلو فشار دهید. بعد کاغذ را از روی قطر اولیه (قطر ۲-۴) تا کنید.