تصویر نهایی اوریگامی کبوتر

کبوتر

مطابق درس ۱ عمل کنید.

١
٢
٣
۴
۵

الف .

«تا به زیر» از روی نقطه چین.

ب .

«تا به رو» از روی خط چین، طوری که تنها راس ۱ به بالای کار منتقل شود.

پ .

«تا به رو» از روی خط چین. کار را ۹۰ درجه بچرخانید.

ت .

«تا به رو» از روی خط چین. ( از دو طرف تا کنید)

ث .

«تای برعکس در جهت داخل» از روی نقطه چین.