تصویر نهایی اوریگامی ماهی

ماهی

مانند درس ۱ عمل کنید.

١
٢
٣
۴
۵
۶
٧
٨
٩
١٠

الف .

از روی خط نقطه «خط تا» ایجاد کنید. سپس کاغذ را کاملاْ بازکنید.

ب .

«تا به رو» از روی خط چین‌ها طوری که گوشه‌های ۱ و ۳ در مرکز مربع قرار بگیرد.

پ .

«تا به رو» از روی خط چین‌ها (فاصله خط چین‌ها با گوشه‌های ۱ و ۳ برابر ⅔ است) طوری که گوشه‌های ۱ و ۳ به ترتیب به سمت چپ و راست کار منتقل شود.

ت .

کاغذ را کاملاْ باز کنید.

ث .

در سمت راست کار ابتدا از روی خط چین‌های «ӿ» به رو تا بزنید. تاها را باز کنید. از روی نقطه چین «●» به زیر تا بزنید و دوباره کاغذ را باز کنید. از روی نقطه‌ چین‌های «□» به زیر تا کرده کاغذ را باز کنید. «تا»ی مرحله «پ» را بزنید با توجه به تاهای ایجاد شده، تمام «تا»های این مرحله را یکباره انجام دهید. این کار را در سمت چپ کار نیز انجام دهید.

ج .

«تا به رو» از روی خط چین ۲-۴

چ .

«تای برعکس در جهت داخل» از روی نقطه چین‌ها.

ح .

«تا به رو» از روی خط چین‌ها در قسمت جلو و پشت کار.

خ .

کار را بلند کرده و داخل آن را از روی نقطه چین طوری باز کنید که نقاط ۱ و ۳ به سمت چپ و راست منتقل شده و نقاط ۲ و ۴ در قسمت پایین کار روی هم منطبق شوند. کار را بچرخانید.

د .

ابتدا نیمه جلویی کار را کمی بالا بیاورید. سپس دقیقاْ از روی نقطه چین «●» به زیر تا کنید. تا را باز کرده سپس از روی نقطه چین «ӿ» به زیر تا کنید. حالا دو «تای» قبلی را همزمان انجام دهید طوری که خطوط «□» و «▲» روی هم قرار گیرد. بدین ترتیب در زیر این قسمت مثلثی ایجاد می‌شود. با تا زدن این مثلث از روی دو خط منطبق بر هم «□» و «▲» باله ماهی درست می‌شود. همین اعمال را در پشت کار انجام دهید.