تصویر نهایی اوریگامی مکعب

مکعب

مطابق درس ۵ عمل کنید.

١
٢
٣
۴
۵

الف .

«تا به رو» از روی خط چین‌ها، در قسمت جلو و پشت.

ب .

«تا به رو» از روی خط چین‌ها، در قسمت جلو و پشت.

پ .

«تا به رو» از روی خط چین‌ها، در قسمت جلو و پشت.

ت .

«تا به رو» از روی خط چین‌ها، در قسمت جلو و پشت بطوری که گوشه‌های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ را در پاکت‌های گوشه‌های ۶ و ۷ و ۸ و ۹ فرو کنید.

ث .

نقطه‌های «ӿ» را با دست بگیرید و با دهان از سوراخ زیر در آن بدمید، تا مکعب ساخته شود.