تصویر نهایی اوریگامی گل گلایل

گل گلایل

مطابق درس ۶ عمل کنید.

١
٢
٣
۴
۵
۶
٧
٨
٩

الف .

در قسمت جلو و پشت کار، ازروی خط نقطه‌ها «خط تا» بیاندازید.

ب .

«تای برعکس در جهت داخل» از روی نقطه چین. از روی خط چین «تا به رو» بزنید، طوری که نقطه «ӿ» روی نقطه «●» قرار بگیرد.

پ .

این کار را در مورد گوشه‌های ١ و ٢ و ٣ تکرار کنید. برای این کار هر قسمت را مانند ورق زدن کتاب روی محور مرکزی بگردانید.

ت .

«تا به رو» از روی خط چین‎‌ها در هر چهار برگ شکل

ث .

از روی خط نقطه «خط تا» بیاندازید. برای این کار گوشه ۵ را روی گوشه‌های ٢ و ٣ قرار دهید و «تا» کنید. سپس نقطه ۶ را با استفاده از «خط تای» بوجود آمده به طرف پائین بکشید، تا کاملاً باز شود و به‌صورت شکل بعد درآید. این کار را در مورد هر چهار برگ انجام دهید.

ج .

گوشه ۶ را با تا زدن از روی خط چین به طرف بالا برگردانید. این کارا در مورد تمام گوشه‌ها انجام دهید.

چ .

از روی خط چین محور مرکزی ورق بزنید. یعنی ورق روئی را از سمت راست روی سمت چپ و ورق زیری را از سمت چپ روی سمت راست بخوابانید.

ح .

«تا به رو» از روی خط چین‌ها در تمام چهار برگ.

خ .

چهار گوشه ۱ و ۲ و ۳ و ۴ را بوسیله «تا به رو» از روی خط چین به طرف خارج باز کنید. به وسیله مداد به این برگ‌ها حالت بدهید.