تصویر نهایی اوریگامی عقاب

عقاب

مانند درس ۱ عمل کنید.

١
٢
٣
۴
۵
۶
٧
٨

الف .

از روی خط چین به فاصله ⅓ از روی قطر ۲-۴ به رو تا کنید به طوری که رئوس ۱ و ۳ در سمت چپ کار قرار بگیرد.

ب .

«تا به رو» از روی خط چین فقط در قسمت جلو.

پ .

«تا به رو» از روی خط چین ۱-۳.

ت .

«تا به رو» از روی خط چین. (جلو و پشت کار باید جداگانه تا شود).

ث .

با «تای برعکس در جهت داخل» از روی نقطه چین و «تای برعکس در جهت خارج» از روی خط چین، در گوشه ۱ منقار عقاب را بسازید.

ج .

«تا به رو» از روی خط چین در قسمت جلو و پشت کار. نوک منقار را نیز از روی نقطه چین یک «تای برعکس در جهت داخل» بزنید.

چ .

«تای برعکس در جهت داخل» در قسمت دم عقاب (گوشه ۳).

ح .

گوشه‌های ۲ و ۴ را به طرف بالا بکشید تا بال‌های عقاب حالت بگیرد.