تصویر نهایی اوریگامی پرنده کوچک

پرنده کوچک

تا مرحله «ت» کلاغ را بسازید. شکل را بچرخانید.

١
٢
٣

الف .

نقاط ۲ و ۴ را از جلو و پشت روی نقطه ۱ قرار دهید و به رو تا بزنید.

ب .

از روی خط چین «ӿ» در گوشه‌های ۲ و ۴ به رو تا بزنید. از روی خط چین «●» در گوشه ۳، «تای برعکس در جهت خارج» بزنید. بدین ترتیب دم پرنده بدست می‌آید.

پ .

در گوشه ۱، «تای برعکس در جهت داخل» بزنید، سر پرنده ساخته می‌شود. سپس از روی نقطه چین‌های «ӿ» در قسمت جلو و پشت به زیر تا بزنید.