تصویر نهایی اوریگامی جغد

جغد

مطابق درس ۷ عمل کنید.

١
٢
٣
۴
۵

الف .

«تا به رو» از روی خط چین‌ها در قسمت جلو و پشت. بدین ترتیب گوشۀ ۵ دیده می‌شود.

ب .

«تا به رو» از روی خط چین‌ها در قسمت پشت و جلو.

پ .

«تا به زیر» در گوشۀ ۵ از روی نقطه چین. قسمت رویی را همان‌طور که در شکل مشخص شده است ببرید. شکل را برگردانید.

ت .

«تا به رو» در گوشۀ ۵ از روی خط چین، به‌طوری‌که گوشۀ ۵ بطرف بالا برود. سپس گوشه‌های ٢ و ۴ را از دو طرف بکشید و مانند شکل «تا» بزنید. بدین ترتیب بالهای جغد درست می‌شود.

ث .

«تا به رو» از روی خط چین در گوشۀ ۵. گوشۀ ١ را با قیچی به اندازه‌ای که در شکل مشخص شده ببرید و هر دو قسمت بریده شده را به رو «تا» بزنید.