تصویر نهایی اوریگامی پرنده

پرنده

تا مرحله «ت» کلاغ را بسازید. شکل را بچرخانید.

١
٢
٣

الف .

در هر دو طرف شکل، از روی خط چین به رو تا کنید. (خط چین باید عمود بر خط ۴-* و ۲-* باشد)

ب .

«تای برعکس در جهت داخل» از روی نقطه چین.

پ .

«تا به رو» از روی خط چین، در هر دو طرف شکل.