تصویر نهایی اوریگامی لیوان

لیوان

مطابق درس ۱ عمل کنید.

١
٢
٣

الف .

«تا به رو» از روی خط چین بطوری که ضلع ۴-۵ موازی قاعده مثلث اولیه (قطر مربع) باشد.

ب .

از روی نقطه چین به زیر تا کنید طوری که گوشه ۲ زیر نقطه ۵ قرار گیرد.

پ .

گوشه ۱ را در پاکتی که در جلو بوجود آمده فرو کنید، سپس گوشه ۳ را نیز در پاکتی که در پشت ایجاد شده فرو ببرید.