تصویر نهایی اوریگامی پنگوئن

پنگوئن

مطابق درس ۱ عمل کنید.

١
٢
٣
۴
۵
۶
٧
٨

الف .

از روی خط نقطه، «خط تا»ی مرکزی را ایجاد کنید. کاغذ را کاملاً باز کنید.

ب .

«تا به رو» از روی خط چین، به طوری که راس ١ در مرکز لوزی قرار گیرد.

پ .

«تا به زیر» از روی نقطه چین‌ها.

ت .

«تا به زیر» از روی خط چین مرکزی.

ث .

تای برعکس در جهت داخل از روی نقطه چین‌ها در قسمت جلو و پشت.
گوشه ١ را که داخل کار قرار گرفته، بیرون بکشید.

ج .

«تای برعکس در جهت داخل» از روی نقطه چین.

چ .

در قسمت جلو و پشت، از روی خط چین «ӿ»، «تا به رو» بزنید تا بال‌های پنگوئن درست شود.

ح .

از روی نقطه چین «●» که در کنار بال پنگوئن قرار گرفته، «تای برعکس در جهت داخل» بزنید؛ طوری که قسمت‌های اضافی در زیر بال‌های پنگوئن پنهان شود. (در قسمت پشت و جلو کار). «تا به زیر» از روی نقطه چین «ӿ» در قسمت پشت و جلو کار.
در گوشهٔ ۱ برای ساختن نوک، از روی نقطه چین به زیر تا کنید، تا حدی که فقط نوک آن حالت بگیرد.