تصویر نهایی اوریگامی ملخ

ملخ

برای شروع تا مرحله «ث» از شکل کلاغ را بسازید.

١
٢
٣
۴
۵
۶
٧
٨
٩
١٠

الف .

کاغذ را بچرخانید.

ب .

«تا به رو» از روی خط چین‌ها.

پ .

«تای برعکس در جهت داخل» از روی نقطه چین‌ها.

ت .

شکل را برگردانید.

ث .

از روی نقطه چین «ӿ» «تا به زیر». از روی نقطه چین «●» «تا به رو». حال مثلث را بلند کرده گوشۀ ۱ را به طرف سطح کار فشار دهید تا در امتداد خط مرکزی قرار گیرد.

ج .

از روی نقطه چین‌ها، به زیر تا کنید. سپس گوشه‌های «ӿ» را در داخل کار قرار دهید. «تا به رو» از روی خط چین.

چ .

«تا به رو» از روی نقطه چین در قسمت جلو و پشت.

ح .

تای برعکس در جهت داخل، از روی نقطه چین‌ها در پشت و جلوی کار.

خ .

«تا به زیر» از روی نقطه چین. از روی خط چین‌ها «تای برعکس در جهت خارج» بزنید. بدین ترتیب پاهای ملخ ساخته می‌شود.

د .

تا به رو از روی خط چین‌هایی که در گوشۀ ١ واقع شده و تا به زیر از روی نقطه چین، در قسمت جلو و پشت. «تای برعکس در جهت خارج» از روی خط چین گوشه‌های ٢ و ۴ (پاهای ملخ).