تصویر نهایی اوریگامی قورباغه

قورباغه

تا مرحله «ج» گل گلایل را درست کنید. شکل را بچرخانید.

١
٢
٣
۴
۵
۶
٧
٨

الف .

با ورق زدن، برگ اول را از قسمت راست روی چپ بخوابانید و برگ آخر را از قسمت چپ روی قسمت راست برگردانید.

ب .

«تا به رو» از روی خط چین‌ها، در هر چهار برگ.

پ .

عمل ورق زدن مرحله قبل را تکرار کنید تا به صورت تصویر «ت» درآید.

ت .

به‌وسیله دو «تای برعکس در جهت داخل» گوشه‌های ٢ و ٣ (گوشه‌های رو) را به طرف بالا ببرید.

ث .

با «تای برعکس در جهت داخل» از روی نقطه چین گوشه‌های ١ و ۴ را به طرف خارج ببرید.

ج .

پاهای جلویی یعنی گوشه‌های ٢ و ٣ را بوسیله «تا به زیر» از روی نقطه چین و «تا به رو» از روی خط چین بسازید.
پاهای عقبی قورباغه را با دو «تای برعکس در جهت داخل» از روی نقطه چین و «تای برعکس در جهت خارج» از روی خط چین بسازید.

چ .

شکل را بچرخانید.

ح .

در سوراخ انتهایی که مشخص شده است بدمید، تا قورباغه باد شود و شکل کامل به خود بگیرد.