تصویر نهایی اوریگامی پروانه

پروانه

مطابق درس ۵ عمل کنید.

١
٢
٣
۴
۵
۶
٧

الف .

«تا به رو» از روی خط چین‌ها در گوشه‌های ٣ و ۴

ب .

شکل را برگردانید.

پ .

«تا به رو» از روی خط چین. شکل را بچرخانید.

ت .

از روی نقطه چین‌های گوشه‌های «ӿ» تای برعکس در جهت داخل بزنید. سپس گوشه‌های ٣ و ۴ را از روی خط چین به طرف پائین برگردانید و گوشه‌های «ӿ» را روی کار بخوابانید.

ث .

«تا به زیر» از روی نقطه چین و «تا به رو» از روی خط چین، در گوشه ۵. «تا به رو» از روی خط چین مرکزی.

ج .

«تا به رو» از روی خط چین‌ها، در قسمت جلو و پشت.

چ .

گوشه‌های ١ و ٢ را باز کنید.