تصویر نهایی اوریگامی قورباغه

قورباغه

مطابق درس ۵ عمل کنید.

١
٢
٣
۴
۵
۶
٧
٨
٩
١٠
١١

الف .

ضلع ۴-۶ را روی محور مرکزی منطبق کنید و «خط تا» بیاندازید. همین کار را با ضلع ۴-۵ انجام دهید. سپس از روی خط ۴-۷ «خط تا» بیاندازید.

ب .

«تا به رو» از روی خط چین‌ها. «تا به زیر» از روی نقطه چین. در نتیجه نقطۀ «ӿ» روی نقطه «●» منطبق می‌شود.

پ .

قسمت تا شده «ӿ» را به طرف چپ برگردانید و همان مراحل «الف» و «ب» را در گوشۀ ۱ تکرار کنید.

ت .

گوشۀ «ӿ» را دوباره به سمت راست برگردانید و مراحل «الف» و «ب» و «پ» را در مورد گوشه‌های ۲ و ۳ تکرار کنید.

ث .

گوشه‌های ۳ و ۴ را بطرف هم بکشید. سپس از روی نقطه چین‌ها طوری «تا» کنید که شکل «ج» درست شود. به شکل مرحلۀ بعد توجه شود.

ج .

گوشه‌های ۳ و ۴ را از روی خط چین‌ها به طرف بالا «تا» بزنید.

چ .

«تا به رو» از روی خط چین‌ها طوری که گوشه‌های ۳ و ۴ در دو طرف کار قرار گیرند.

ح .

«تا به رو» از روی خط چین‌ها، بدین ترتیب پاهای جلویی و عقبی قورباغه ساخته می‌شوند.

خ .

«تا به رو» از روی خط چین‌ها و «تا به زیر» از روی نقطه چین‌ها در گوشه‌های ۱ و ۲. «تا به رو» در گوشه ۶.

د .

شکل را برگردانید.

ذ .

به آرامی گوشه‌های «ӿ» را بالا بکشید و هم‌زمان گوشۀ ۵ را بطرف داخل فشار دهید.