تصویر نهایی اوریگامی مرد عرب

مرد عرب

تا مرحله «پ» گل گلایل را بسازید. کار را بچرخانید.

١
٢
٣
۴
۵
۶
٧
٨
٩
١٠
١١

الف .

«تا به رو» از روی خط چین. «تا به زیر» از روی نقطه چین.

ب .

از روی خط چین، گوشۀ «ӿ» را به طرف راست «تا» کنید (مانند ورق زدن کتاب).

پ .

«تای برعکس در جهت داخل» از روی نقطه چین. سپس «تا به رو» از روی خط چین طوری که نقطۀ «●» روی نقطه «ӿ» قرار بگیرد.

ت .

«تا به رو» از روی خط چین، «تا به زیر» از روی نقطه چین (مانند مرحلۀ «پ»).

ث .

از روی خط چین، گوشه «ӿ» را به سمت چپ برده و تا کنید.

ج .

«تا به زیر» از روی نقطه چین. شکل را برگردانید.

چ .

«تای برعکس در جهت داخل» از روی نقطه چین. «تا به رو» از روی خط چین، طوری که گوشۀ ۱ به بالای کار منتقل شود.

ح .

گوشۀ ۱ را روی مرکز قرار داده «خط تا» بیاندازید. سپس از روی نقطه چین و خط چین «تا» بیاندازید. «تا به رو» از روی خط چین‌ها و «تا به زیر» از روی نقطه چین‌ها. در گوشه‌های ۲ و ۴ از روی نقطه چین‌ها «تای برعکس در جهت داخل» بزنید.

خ .

«تا به رو» از روی خط چین‌ها.

د .

«تا به رو» از روی خط چین‌ها. «تا به زیر» از روی نقطه چین. در گوشه‌های ۲ و ۴ از روی خط چین‌ها «تای برعکس در جهت خارج» بزنید.

ذ .

«تا به رو» از روی خط چین.