تصویر نهایی اوریگامی زرافه

زرافه

مطابق درس ۷ عمل کنید.

١
٢
٣
۴
۵
۶
٧

الف .

«تا به رو» از روی خط چین‌ها در قسمت جلو و پشت.

ب .

«تا به رو» از روی خط چین‌ها در قسمت جلو و پشت. با این تا باید گوشۀ ۶ درست شود.

پ .

گوشۀ ۶ را از روی خط چین مرکزی به راست برگردانید و گوشه ۸ را به چپ ببرید.

ت .

«تا به زیر» از روی نقطه چین مرکزی.

ث .

گوشۀ ٢ را با «تای برعکس در جهت داخل» به طرف پایین خم کنید. «تای برعکس در جهت داخل» در گوشه‌های ١ و ٣.

ج .

«تای برعکس در جهت داخل» در گوشه ۴. شکل را بچرخانید.

چ .

«تای برعکس در جهت داخل» در گوشۀ ۴. با «تای برعکس» در جهت داخل» پاهای زرافه را کوتاه کنید. گوشۀ ۲ را می‌توانید از روی «تای» مرکزی آن ببرید تا پاهای جلو از هم جدا شود.