تصویر نهایی اوریگامی کلاغ

کلاغ

مطابق درس ۷ عمل کنید.

١
٢
٣
۴
۵

الف .

«تا به رو» از روی خط چین، در جلوی کار. بدین ترتیب گوشۀ ۵ دیده می‌شود.

ب .

شکل را برگردانید.

پ .

«تای برعکس در جهت داخل» از روی نقطه چین‌ها در گوشه‌های ٢ و ۴.

ت .

«تا به رو» از روی محور مرکزی. کار را ۹۰ درجه بچرخانید.

ث .

در گوشۀ ۱ با یک «تای برعکس در جهت داخل» منقار کلاغ را بسازید. در گوشه‌های ٢ و ۴ ابتدا در جهت داخل و سپس در جهت خارج «تای برعکس» بزنید، تا پاهای کلاغ ساخته شود.