تصویر نهایی اوریگامی سگ

سگ

مطابق درس ۷ عمل کنید.

١
٢
٣
۴
۵
۶
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢

الف .

«تای برعکس در جهت داخل» از روی نقطه چین‌ها در گوشه‌های ٢ و ۴.

ب .

«تا به رو» از روی خط چین‌ها در قسمت‌های پشت و جلو در گوشه‌های ٢ و ۴. «تا به رو» از روی خط چین «ӿ» در گوشۀ ٣. «تا به زیر» از روی نقطه چین.

پ .

«تا به زیر» از روی محور مرکزی.

ت .

«تای برعکس در جهت خارج» از روی خط چین، در گوشه‌های ١ و ٣.

ث .

«تای برعکس در جهت خارج» از روی خط چین در گوشۀ ١.

ج .

«تای برعکس در جهت داخل» در گوشۀ ١. گوشۀ ٣ را از روی تای مرکزی با قیچی ببرید و از هم جدا کنید. پنجه‌های سگ را با «تای برعکس در جهت خارج» در گوشه‌های ٢ و ۴ بسازید.

چ .

سر سگ آماده است. با یک کاغذ دیگر تا مرحله «ب» را درست کنید.

ح .

گوشۀ ٣ را از روی خط چین به راست «تا» کنید.

خ .

دو قسمت کناری گوشۀ ٣ را «به رو تا» بزنید طوری که هردو روی خط مرکزی قرار گیرند. با «تا به رو» از روی خط چین‌ها، نقاط «ӿ» به طرف خط مرکزی تغییر جا می‌دهد. «تا به رو» در گوشۀ ١.

د .

گوشه‌های ۶ و ٧ را از روی خط چین‌ها «به رو تا» بزنید. «تا به رو» از روی محور مرکزی.

ذ .

«تا به زیر» از روی نقطه چین «ӿ» در قسمت جلو و پشت. در قسمت دم «تای برعکس در جهت داخل» از روی نقطه چین و در قسمت پا «تای برعکس در جهت خارج» از روی خط چین. پنجه‌ها را با «تای برعکس در جهت خارج» بسازید.

ر .

قسمت سر را با چسب به بدن بچسبانید.