تصویر نهایی اوریگامی روباه

روباه

تا مرحله «ب» سگ را درست کنید

١
٢
٣
۴
۵
۶
٧
٨

الف .

گوشه‌های «ӿ» را با «تای برعکس» به داخل ببرید.

ب .

گوشۀ ٣ را از روی خط چین به راست «تا» بزنید.

پ .

«تا به رو» از روی خط چین‌های «●». «تابه رو» از روی خط چین در گوشۀ ١.

ت .

«تا به رو» از روی خط چین مرکزی.

ث .

«تا به زیر» از روی نقطه چین «ӿ»، در قسمت جلو و پشت. برای ساختن پاها از روی نقطه چین «تای برعکس در جهت داخل» بزنید، و از روی خط چین‌ها «تای برعکس در جهت خارج» بزنید. سپس از روی خط چین‌ «تای برعکس در جهت خارج» بزنید.
برای ساختن دم روباه از روی نقطه چین «تای برعکس در جهت داخل» بزنید، سپس از روی خط چین «تای برعکس در جهت خارج» بزنید.

ج .

بدن روباه آماده شد. برای سر روباه با یک کاغذ دیگر تا مرحله «چ» سگ را درست کنید.

چ .

پاهای جلو را با «تای برعکس در جهت داخل» از روی نقطه چین و «تای برعکس در جهت خارج» از روی خط چین بسازید.

ح .

دو قسمت را به هم بچسبانید.