تصویر نهایی اوریگامی کلاه

کلاه

مانند درس ۱ عمل کنید. سپس مانند قسمت الف لیوان عمل کنید. کار را بچرخانید.

١
٢
٣
۴
۵

الف .

از روی خط چین به رو تا بزنید.

ب .

گوشه ۱ را در پاکت جلو کار فرو کنید. کار را برگردانید.

پ .

«تا به رو» از روی خط چین.

ت .

«تا به رو» از روی خط چین.

ث .

از روی خط وسط به زیر تا کنید. در بالای کار، مثلثی کوجک (با توجه به نقطه چین‌ها) ایجاد کنید. مثلث را به زیر تا بزنید. شکل را نیم دور بچرخانید. جلو و پشت کلاه را از هم بازکنید و راس ۵ را به داخل فشار دهید.