تصویر نهایی اوریگامی میمون

میمون

تا مرحله «ب» سگ را درست کنید.

١
٢
٣
۴
۵
۶
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١۴
١۵

الف .

گوشه‌های ٢ و ۴ را از روی خط چین به چپ «تا» بزنید.

ب .

«تا به رو» از روی خط چین‌ها در گوشه‌های ٢ و ۴. توجه کنید «تای برعکس» نیست

پ .

با «تا به زیر» از روی نقطه چین‌ها، گوشه‌های «ӿ» را به طرف داخل «تا» بزنید. سپس شکل را ۱۸۰ درجه بچرخانید، به طوری‌که گوشه‌های ۱ و ۳ سمت راست کار قرار گیرد. گوشۀ ۳ را سمت چپ کار برگردانید، مثلث داخلی را هم سمت چپ کار بخوابانید.

ت .

گوشۀ ۱ را از روی خط چین «ӿ» به رو «تا» بزنید. سپس همین گوشه را از روی خط چین «●» به رو «تا» بزنید.

ث .

با «تا به رو» از روی خط چین‌های «ӿ»، نقطه‌های «●» را روی خط مرکزی قرار دهید. «تا به رو» از روی خط چین، در گوشۀ ۳.

ج .

«تا به رو» از روی خط چین مرکزی.

چ .

با «تای برعکس در جهت داخل» و «تای برعکس در جهت خارج» در گوشۀ x دم میمون را به طرف بالا ببرید. سپس با دو «تای برعکس در جهت خارج» از روی خط چین‌ها دم را بسازید.
با «تای برعکس در جهت داخل» در گوشه‌های ٢ و ۴ پنجه‌ها را بسازید.

ح .

قسمت بدن میمون آماده است. با یک کاغذ دیگر تا مرحله «ب» سگ را درست کنید.

خ .

«تا به زیر» از روی نقطه چین‌ها در گوشه‌های ٢ و ۴ در قسمت جلو و پشت.

د .

«تا به رو» از روی خط چین مرکزی

ذ .

«تای برعکس در جهت خارج» از روی خط چین در گوشه‌های ١ و ٣.

ر .

«تای برعکس در جهت خارج» از روی خط چین در گوشه‌های ١ و ٣.

ز .

گوشه‌های ١ و ٣ را در حالیکه به طرف راست می‌برید روی نقطۀ ۵ قرار داده و محکم تا بزنید. پای جلویی را با «تای برعکس در جهت داخل» از روی نقطه چین و در خارج از روی خط چین در گوشۀ ۴ بسازید.

ژ .

صورت را با «تا به زیر» از روی نقطه چین «ӿ» و «تا به رو» از روی خط چین «ӿ» بسازید. هم چنین پوزه و گوشها را با «تای به زیر» از روی نقطه چین‌ها بسازید.
با «تاهای برعکس» در محل خط چین‌های «●» پنجه‌های میمون رابسازید.
قسمت سر آماده است.

س .

قسمت سر را با چسب به بدن بچسبانید.