تصویر نهایی اوریگامی فیل

فیل

تا مرحله «ب» سگ را درست کنید.

١
٢
٣
۴
۵
۶
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١۴

الف .

گوشۀ ٣ را از روی خط چین به راست «تا» کنید.

ب .

گوشۀ ٣ را وسط با قیچی به اندازه‌ای که مشخص شده است ببرید و از روی خط چین «ӿ» به رو «تا» بزنید، به طوری که روی خط چین «●» قرار گیرد. «تا به رو» از روی خط چین «□» و «●» و «x» در گوشۀ ۵.

پ .

«تا به زیر» از روی نقطه چین مرکزی.

ت .

«تای برعکس در جهت داخل» از روی نقطه چین، در گوشۀ ١.

ث .

«تا به رو» از روی خط چین در قسمت جلو و پشت در گوشۀ ١. با «تاهای برعکس» در گوشه‌های ٢ و ۴ پاهای فیل را بسازید.

ج .

خرطوم فیل را با «تاهای برعکس» در گوشۀ ١ بسازید و گوشها را با فشار دادن به جلو حالت دهید.

چ .

قسمت سر فیل آماده است. با یک کاغذ دیگر مطابق درس ٧ عمل کنید.

ح .

از روی خط چین مرکزی گوشۀ ۵ را به بالا، و در قسمت پشت گوشۀ ۶ را به پائین برگردانید.

خ .

«تای برعکس در جهت داخل» از روی نقطه چین‌ها در گوشه های ١ و ٣. گوشۀ ۴ را از روی خط چین به راست برگردانید.

د .

«تا به رو» از روی خط چین‌ها در گوشۀ ۴ به‌طوری‌که گوشه‌های «ӿ» از روی نقطه چین‌ها باز شوند و روی کار بخوابند. قسمت‌های علامت گذاشته شده را ببرید و آنها را برگردانید (فقط در قسمت جلو).

ذ .

«تا به رو» از روی خط چین در گوشۀ ٢. «تا به رو» از روی خط چین محور مرکزی.

ر .

«تا به زیر» از روی نقطه چین «●» در قسمت جلو و پشت. «تای برعکس در جهت داخل» از روی نقطه چین «ӿ». «تای برعکس در جهت داخل» از روی نقطه چین «□» و «تای برعکس در جهت خارج» از روی خط چین در گوشۀ ۴.

ز .

با «تاهای برعکس» پاهای عقبی فیل را مثل پاهای جلوئی بسازید. دم فیل را مانند دم روباه بسازید.

ژ .

قسمت سر را با چسب به بدن بچسبانید.