تصویر نهایی اوریگامی درس ۳

درس ۳

کاغذ مربع شکلی را طوری که قسمت رنگی آن در پشت قرار گیرد، مقابلتان قرار دهید.

١
٢

الف .

ضلع ۱-۴ را روی ضلع ۲-۳ منطبق کنید و کاغذ را »تا« بزنید. بدین ترتیب محور مرکزی درست می شود.

ب .

مستطیلی را که از «تا» کردن کاغذ مربع به دست می‌آید شکل کتابی یا کتابچه‌ای می‌نامیم. در این درس میتوان به جای کاغذ مربع از کاغذ مستطیل نیز استفاده کرد. از محور مرکزی ۵-۶ برای خط بالای شیروانی، خط زیر قایم خط پشت یا شکم حیوانات و از گوشه‌ها برای ساختن سر، دم، گوش و دوپا استفاده می‌شود. البته در صورتی شکل مورد نظر می‌تواند گوش داشته باشد که فقط برایش دوپا در نظر گرفته شود.