تصویر نهایی اوریگامی پرنده دریایی

پرنده دریایی

مطابق درس ٨ عمل کنید.

١
٢
٣
۴
۵
۶
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢

الف .

ضلع ١-٢ را روی ١-٣ «تا» بزنید. سپس ٢-٣ را روی ١-٣ «تا» بزنید.

ب .

گوشۀ ٢ را بیرون بکشید و از روی خط چین به رو «تا» بزنید طوری که گوشۀ ٢ سمت چپ کار قرار گیرد.

پ .

شکل را برگردانید.

ت .

«تای برعکس در جهت داخل» از روی نقطه چین در گوشه‌های ١ و ٣

ث .

«تا به رو» از روی خط چین‌ها در گوشه‌های ١ و ٣ در قسمت جلو و پشت. گوشه‌های ۵ و ٧ را با «تاهای برعکس در جهت داخل» فشار دهید طوری‌که بر نقطۀ «ӿ» منطبق شود.
همین کار را در مورد گوشه‌های ۶ و ٨ در پشت تکرار کنید.

ج .

شکل را برگردانید.

چ .

از روی نقطه چین «تای برعکس در جهت داخل» بزنید، سپس از روی خط چین قسمت جلو را به رو تا بزنید، طوری که گوشۀ ٢ روی سطح کار بخوابد.

ح .

«تای برعکس در جهت داخل» از روی نقطه چین‌ها.

خ .

شکل را برگردانید.

د .

مانند تصویر مرحله بعد، نقطه‌های «x» را بالا بیاورید و باز کنید. (تصویر مراحل «ت» و «ث» شکل جغد را ببینید.)

ذ .

«تا به زیر» از روی نقطه چین مرکزی، شکل را ٩٠ درجه بچرخانید.

ر .

با دو «تای برعکس در جهت داخل و خارج» منقار پرنده را بسازید. بالهای ١ و ٣ را با استفاده از مداد گرد کنید و حالت بدهید.