تصویر نهایی اوریگامی خانه

خانه

مطابق درس ۳ عمل کنید. سپس کاغذ را باز کنید.

١
٢
٣
۴
۵
۶

الف .

«تا به رو» از روی خط چین‌ها.

ب .

از روی خط نقطه «خط تا» بیاندازید. «تا به رو» از روی خط چین‌ها.

پ .

«تا به رو» از روی خط چین‌ها فقط در قسمت جلو، به طوری‌که گوشه‌های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ به سمت خارج بروند.

ت .

از روی نقطه چین‌ها «تای برعکس در جهت داخل» بزنید. سپس از روی خط چین‌ها به رو «تا» کنید.

ث .

«تا به رو» از روی خط چین مرکزی.

ج .

برای حالت دادن بیشتر به سقف دو «تای برعکس در جهت داخل» از روی نقطه چین‌ها بزنید.