تصویر نهایی اوریگامی قایق

قایق

مطابق درس ۳ عمل کنید، سپس کاغذ را باز کنید.

١
٢
٣
۴
۵
۶

الف .

به ترتیب «تا به رو» از روی خط چین‌های «ӿ» و «●».

ب .

«تا به رو» از روی خط چین‌ها در چهار گوشه.

پ .

«تا به رو» از روی خط چین‌ها.

ت .

«تا به رو» از روی خط چین‌ها.

ث .

«تا به زیر» از روی نقطه چین محور مرکزی.

ج .

شکل را پشت و رو کنید، یعنی اضلاعی که در بیرون هستند باید برگردانده شوند و در داخل قایق قرار گیرند. این عمل باید با احتیاط کامل انجام شود خصوصاٌ در قسمت نوک قایق که ظرافت بیشتری لازم دارد. برای آسان‌تر شدن این کار، ابتدا شکل را برگردانید، سپس لبه‌های آزاد قسمت پشت را به طرف روی کار بکشید و همزمان قسمت‌های رویی را به پایین فشار دهید.