تصویر نهایی اوریگامی کلاه سامورائی

کلاه سامورائی

مطابق درس ۱ عمل کنید.

١
٢
٣
۴
۵
۶
٧
٨
٩

الف .

از روی خط نقطه وسط (قطر ۱-۳) خط تا ایجاد کنید. «تا به زیر» از روی نقطه چین.

ب .

«تا به رو» از روی خط چین‌ها.

پ .

«تا به رو» از روی خط چین (فقط در قسمت جلوی کار).

ت .

«تا به رو» از روی خط چین ها.

ث .

«تا به رو» از روی خط چین در گوشه ۱.

ج .

ابتدا از روی خط چین «●» و سپس از روی خط چین «ӿ» به رو تا کنید. از روی نقطه چین به زیر تا کنید.

چ .

شکل را برگردانید

ح .

در دو گوشه راست و چپ کلاه، از روی خط چین به رو تا کنید. قسمت پایین کار را از روی خط چین به رو تا کنید.

خ .

ابتدا از روی خط چین «●» و سپس از روی خط چین «ӿ» به رو تا کنید.
حالا قسمت پشت و جلوی کلاه را از هم باز کنید.