تصویر نهایی اوریگامی درس یازدهم

درس یازدهم

از کنار کاغذ مربع شکلی یک نوار مستطیل جدا کنید. در این درس مستطیل‌هایی که طول آنها دو، سه، ... برابر عرض‌شان باشد می‌سازیم. برای دقیق‌تر شدن کار می‌توانید از خط‌کش و قیچی استفاده کنید.