تصویر نهایی اوریگامی کریستال

کریستال

کاغذ مربع شکلی را نصف کنید. سپس آنرا طوری که قسمت رنگی آن در زیر قرار گیرد جلوی خود قرار دهید.