تصویر نهایی اوریگامی جعبه رنگارنگ

جعبه رنگارنگ

شش قطعه کاغذ مستطیل شکل با نسبت ۱ به ۵/۱ آماده کنید (بهتر است رنگ کاغذها متفاوت باشد)، یعنی اگر ضلع کوچک را ۴ سانتی‌متر انتخاب کنید، ضلع بزرگتر باید ۲۰/۴ سانتی‌متر باشد. این اندازه با در نظر گرفتن خطایی که هنگام «تا» کردن به‌وجود می‌آید شده است. حال با استفاده از درس ۱۱ هرکدام از مستطیل‌ها را به پنج قسمت مساوی تقسیم کنید و اگر بعد از «تا» زدن، کاغذ اضافه آوردید قسمت اضافی را ببرید. سپس کاغذ را باز کرده آن را طوری قرار دهید که قسمت رنگی آن در زیر قرار گیرد.