تصویر نهایی اوریگامی طرح لوزی شکل

طرح لوزی شکل

مطابق درس ۱۰ عمل کنید.

١
٢
٣
۴

الف .

«تا به رو» از روی خط چین‌ها.

ب .

«تای برعکس در جهت داخل» از روی نقطه چین‌ها. بدین ترتیب نقطه‌های ۵ و ۶ روی محور مرکزی قرار می‌گیرند.

پ .

«تا به رو» از روی خط چین‌ها در گوشه‌های ۱ و ۳. سپس آنها را در جیب‌های x فرو کنید.

ت .

از ترکیب‌های مختلف این طرح، شکل‌های دیگری ساخته می‌شود.