تصویر نهایی اوریگامی کاغذ مربع

کاغذ مربع

بیشتر شکل‌ها با کاغذ مربع ساخته می‌شود و اندازه آنها متناسب با شکل مورد نظر می‌باشد. معمولاً یک طرف کاغذهای رنگی که در دسترس ماست، سفید است. در اکثر اشکال اگر بخواهید قسمت رنگی، روی کار قرار گیرد باید در شروع، آن قسمت را در زیر قرار دهید.
اگر کاغذ مربع در دسترس نداشته باشیم می‌توانیم از هر کاغذ مستطیل شکلی (مثل: کاغذ دفترچه، مجله، روزنامه و غیره) به ترتیب زیر، کاغذ مربع بدست آوریم.

١
٢

الف .

ابتدا ضلع کوچک کاغذ را روی ضلع بزرگ تا می‌زنیم.

ب .

قسمت اضافی را با قیچی می‌بریم.