تصویر نهایی اوریگامی ترکیب‌های مختلف طرح لوزی

ترکیب‌های مختلف طرح لوزی

برای اتصال دادن لوزی‌های ساخته شده به‌هم هربار گوشه ۴ هرکدام را در جیب ۵-۲ دیگری فرو کنید. بهتر است برای این ترکیب از کاغذهایی با رنگ‌های مختلف استفاده شود.

١
٢
٣

الف .

از ترکیب دو طرح لوزی شکل می‌توانیم شکل مخروط را بسازیم؛ که به عنوان کلاه یا قیف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ب .

از ترکیب سه طرح لوزی شکل می‌توانیم شکل ناقوس یا هرم را بسازیم.

پ .

از ترکیب چهار طرح لوزی شکل می‌توانیم شکل هرم (با قاعده مربع) یا چادر بسازیم.