توضیح اصطلاحات


چپ یا راست

چپ یا راست، قسمت‌هایی است که نسبت به خط وسط در سمت چپ یا راست قرار می‌گیرد.

پشت

قسمتی که در زیر قرار می‌گیرد پشت کار است. در طرح‌های این سایت پشت کار با علامت دایره نشان داده شده است.

چرخاندن

یعنی باید شکل را حول مرکز به طرف راست یا چپ چرخاند. شکل پس از چرخش پشت و رو نمی‌شود.

پایین

خطوط، زوایا و نقطه‌هایی که به ما نزدیکتر است، پایین نامیده می‌شود.

جلو

قسمتی که در مقابل شما قرار می‌گیرد، جلو یا روی کار است.

برگرداندن

یعنی شکل را باید طوری برگرداند که جای قسمت پشت با قسمت جلو عوض شود.

خارج

قسمت‌هایی از کار است که در پشت یا جلوی شکل قرار دارد.

عمود

به قسمتی که نسبت به سطح افقی کار زاویه قائمه می‌سازد، عمود می‌گوییم.

زاویه یا گوشه

محل تقاطع دو ضلع کاغذ یا لبه تا شده کاغذ با یک ضلع کاغذ و یا دو لبه تا شده، گوشه نامیده می‌شود.

قطر

خطی که دو زاویه از کاغذ مربع شکل را به هم وصل کرده از مرکز شکل بگذرد، قطر شکل نامیده می‌شود.

خط تا

با تا کردن و باز کردن دوباره آن، خطی برروی کاغذ بوجود می‌آید به این خط، «خط تا» می‌گوئیم.

تا به زیر

اگر کاغذ را بعد از «تا به زیر» باز کنید، کاغذ به طرف بالا می‌رود و شکل کوه را پیدا می‌کند.

نقطه چین

نقطه چین نشان دهنده «تا به زیر» یا «تای تیز» است.

تا به رو

اگر کاغذ را بعد از «تا به رو» باز کنید، کاغذ به طرف پائین می‌رود و شکل دره را پیدا می‌کند.

خط چین

خط چین نشان دهنده «تا به رو» یا «تای گود» است. خط چین نشان می‌دهد که باید کاغذ را از روی آن به‌طرف جلو تا کرد، طوری که خط چین در داخل کار قرار گیرد.

لوزی

کاغذهایی که مانند شکل لوزی باشند

تای برعکس در جهت خارج

در این نوع تا، اضلاعی که قبلاً در خارج کاغذ تاشده قرار داشت، برگردانده شده در دو طرف کاغذ اصلی قرار می‌گیرد.

داخل

داخل، قسمتی است که بین دو سطح پشت و جلو قرار دارد. قسمت‌ها، زوایا و نقطه‌هایی که مربوط به قسمت داخل می‌شود نیز به وسیله علامت دایره مشخص شده است.

بادبادک

کاغذهایی که مانند شکل بادبادک (لوزی با اضلاع کوتاه در یک سمت) باشند، بادبادک نامیده می‌شود

باز کردن

منظور باز کردن تایی است که در آخرین مرحله زده‌اید.

بالا

خطوط، زوایا و نقطه‌هایی که به ما دورتر است، بالا نامیده می‌شود.