تحصيلات

 

گويش به زبانهاي مختلف

 

تخصصها

طراحي، اجرا، تحليل و مديريت پروژه‌هاي مختلف از سال 1378 درمورد عنوان ذيل:

 

مهارت در نرم افزار